Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2014

poproszewszystko
9480 0559 500
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viafilmowy filmowy
poproszewszystko
6133 bb2f
Reposted fromkurna kurna viafilmowy filmowy
poproszewszystko
Reposted from1923 1923 viafilmowy filmowy
poproszewszystko
poproszewszystko
Reposted fromshakeme shakeme viafilmowy filmowy
poproszewszystko
9425 2f7a
Reposted fromapatia apatia viafilmowy filmowy
0423 a2d3
Reposted fromvesania vesania viaTattoo-World Tattoo-World
poproszewszystko
6952 df83
poproszewszystko
8109 702a 500
poproszewszystko
6743 1808
Reposted from9agucha 9agucha viaTattoo-World Tattoo-World
poproszewszystko
4385 039f 500
Reposted fromhalpert halpert viaTattoo-World Tattoo-World
poproszewszystko
1892 424f
poproszewszystko
7888 4360
poproszewszystko
Reposted fromeruannalle eruannalle viaeterycznie eterycznie

January 26 2014

poproszewszystko
8731 6338
Reposted fromfatique fatique viaeterycznie eterycznie
poproszewszystko
Mam skłonność do życia we śnie, do zmyślania sobie ludzi i sytuacji. Do urabiania życia na kształt teatru. Do nierzeczywistości.
— Osiecka
Reposted fromcarly carly viaeterycznie eterycznie
poproszewszystko
5474 1c1e
Reposted fromutoopia utoopia viaeterycznie eterycznie
poproszewszystko
5659 cce4
Reposted fromutoopia utoopia viaeterycznie eterycznie

October 09 2013

poproszewszystko
"(...) choć twój smutek jest nieprzerwany
jak pruty z dnia na dzień sweter
przyjdzie taka chwila że poczujesz się wolny.
Popatrz jak pięknie ludzie się mijają
choć byli sobie przeznaczeni.
Nikt nie jest dość kochany i nie kocha dosyć."

Julia Hartwig z tomu "Sekrety"
Reposted bywind-whistler wind-whistler

October 06 2013

poproszewszystko
" - Macie chore nerwy.
- O, tak. Ale ja mam także inną jeszcze chorobę. Ja mam zanadto wyedukowaną świadomość. To jest ścierwo obolałe! Nieszczęściem, katuszą jest posiadanie prawdy."

S. Żeromski "Ludzie bezdomni", fragm.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl